41 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: izglītības atbalsta pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: apmācīt bērnus un jauniešus kā pareizi jāsniedz pirmā palīdzība negadījumos, lai ievērojami samazinātos traumu un negadījumu briesmīgās sekas un lielais mirstības skaits Latvijā.

  Kontakti:
  avlats.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: pirmsskolas izglītība.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo prasmju, psihoemocionālā un fiziskā stāvokļa uzlabošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar autiska spektra traucējumiem. Sekmēt un veicināt bērnu vispusīgu, harmonisku un dabisku attīstību, ievērojot tās vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē. Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības traucējumiem, veicinot bērnu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.

  Kontakti: 20001942

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: privātā vidusskola, pirmsskola, interešu un kultūras izglītības programmu īstenošanas vieta.

  Sociālais mērķis: nodrošināt bērniem ar invaliditāti dažādas apmācības, tajā skaitā interešu nodarbības, pamatizglītību, citus izglītojošus pasākumus, kā arī veicināt dažādu sociālo grupu iekļaušanos. Nodrošināt profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas mūzikā un vizuāli plastiskajā mākslā, veidojot kultūrtelpu, kurā radošs, dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns ir mūsu prioritāte.

  Kontakti:
  patnis.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU, Veselība /

  Piedāvājums: tiešsaistes platforma par dabīgu, ekoloģisku un cieņpilnu bērnu aprūpi un audzināšanu, kas piedāvā plašu saturu par tēmu un konsultācijas vecākiem.

  Sociālais mērķis: veicināt zināšanas par bērnu aprūpi un audzināšanu. Palīdzēt jauniem vecākiem izprast sava bērna vajadzības un pārmaiņas sevī, veicināt zināšanas par zīdīšanu, miegu, attīstību, sadzīvi un citām tēmām, saistītām ar ikdienu ar mazuļiem tā, lai būtu saskaņā ar cilvēka bioloģiskajām un psiholoģiskajām vajadzībām. Tas, savukārt, veicina saprašanu, pieņemšanu un mieru, mazina stresu un vairo vecāku pārliecību par sevi un savām rīcībām. Veidot kopienas un piederības sajūtu, kurā var smelties jaunu informāciju, iedvesmu un atbalstu.

  Kontakti:
  ekomammas.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: vispārējā vidējā izglītība.

  Sociālais mērķis: īstenot pārmaiņām adaptēties spējīgo izglītības sistēmu caur kompetenču pieeju; stratēģisko, tālredzīgo vadību; personalizēto pieeju. Audzināšanas darbā akcentēt kristīgo principu īstenošanu skolēnu saskarsmē, attiecībās, kā arī skolēnu pilsonisko audzināšanu, kas balstīta skolēnu atbildībā pret uzticētajiem pienākumiem, cieņpilnai attieksmei pret Latvijas valsti.

  Kontakti:
  tks.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izglītojošas mācību ekskursijas “radošajā tehnoloģiju mājā”, izbraukumi uz skolām – meistardarbnīcas skolēniem un pedagogiem, mūžizglītība, VR/AR pulciņš skolēniem.

  Sociālais mērķis: sniegt izglītības pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, bērniem un jauniešiem. Sniegt pakalpojumus un nodrošināt servisu personām ar invaliditāti, pensionāriem, personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī citām sociāli atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti.

  Kontakti:
  gramsnakotnes.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: sākumizglītība, pirmsskolas izglītība.

  Sociālais mērķis: uzlabot Ogres un apkārtnes novadu ģimeņu dzīves kvalitāti, veicinot sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos; veicināt un attīstīt formālo un neformālo izglītību, lai uzlabotu ģimeņu dzīves kvalitāti un paaugstinātu viņu lietpratību; rīkot izglītojošas un attīstošas nodarbības vecākiem, bērniem, pedagogiem un interesentiem; veicināt sadarbības un pieredzes apmaiņu ar izglītību saistītām organizācijām Latvijā un Eiropā; veicināt veselīgu dzīvesveidu un izpratni par veselīgu uzturu, ilgtspējīgu attīstību, atbildīgu dzīvesveidu.

  Kontakti: 29149533

 • Kategorijas: Bērni, Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: atrakciju noma un atpūtas parka aktivitātes.

  Sociālais mērķis: veicināt bērnu pozitīvu attīstību, jo īpaši, atbalstot ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, veicinot to integrēšanos sabiedrībā un veidojot iekļaujošu sabiedrību.

  Kontakti:
  kidsclubbalvi.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izzinošas un radošas robotikas un programmēšanas nodarbības bērniem un jauniešiem.

  Sociālais mērķis: nodrošināt bērniem piekļuvi novatoriskām robotikas un programmēšanas apmācības tehnoloģijām.

  Kontakti:
  alfarobot.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: privātās pirmsskolas un vidusskolas līmeņa izglītības nodrošināšana Valmierā.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību; atbalstīt un organizēt alternatīvu un vērtīborientētu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību; veicināt zinātnes, izglītības, kultūras un personas (indivīda) garīgo un fizisko vērtību attīstību, pamatojoties uz kristīgās ētikas un morāles principiem, tuvinot Latviju Eiropas kultūrtelpai.

  Kontakti:
  universum.lv