38 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Jaunieši, SU, Veselība /

  Piedāvājums: pusaudžu un jauniešu mentālās veselības platforma, kurā apvienot speciālistus ar mērķi veidot labāku un pieejamāku mentālās veselības aprūpes sistēmu Latvijas pusaudžiem.

  Sociālais mērķis: sniegt mūsdienīgu, uz zinātniskajiem pierādījumiem psihosociālo rehabilitāciju bērniem un pusaudžiem, kuru īsteno dažādi veselības aprūpes un sociālā darba speciālisti.

  Kontakti:
  pusaudzucentrs.lv

 • Piedāvājums: izglītības atbalsta pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: apmācīt bērnus un jauniešus kā pareizi jāsniedz pirmā palīdzība negadījumos, lai ievērojami samazinātos traumu un negadījumu briesmīgās sekas un lielais mirstības skaits Latvijā.

  Kontakti:
  avlats.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: pirmsskolas izglītība.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo prasmju, psihoemocionālā un fiziskā stāvokļa uzlabošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar autiska spektra traucējumiem. Sekmēt un veicināt bērnu vispusīgu, harmonisku un dabisku attīstību, ievērojot tās vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē. Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības traucējumiem, veicinot bērnu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.

  Kontakti: 20001942

 • Kategorijas: Izklaide, Jaunieši, Sports, SU /

  Piedāvājums: BMX nodarbību un sacensību organizēšana jauniešiem.

  Sociālais mērķis: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu; popularizēt sporta un aktīvās atpūtas iespējas, iesaistot tajās pēc iespējas vairāk bērnus, jauniešus un viņu vecākus.

  Kontakti:
  bmxmarupe.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: privātā vidusskola, pirmsskola, interešu un kultūras izglītības programmu īstenošanas vieta.

  Sociālais mērķis: nodrošināt bērniem ar invaliditāti dažādas apmācības, tajā skaitā interešu nodarbības, pamatizglītību, citus izglītojošus pasākumus, kā arī veicināt dažādu sociālo grupu iekļaušanos. Nodrošināt profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas mūzikā un vizuāli plastiskajā mākslā, veidojot kultūrtelpu, kurā radošs, dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns ir mūsu prioritāte.

  Kontakti:
  patnis.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: vispārējā vidējā izglītība.

  Sociālais mērķis: īstenot pārmaiņām adaptēties spējīgo izglītības sistēmu caur kompetenču pieeju; stratēģisko, tālredzīgo vadību; personalizēto pieeju. Audzināšanas darbā akcentēt kristīgo principu īstenošanu skolēnu saskarsmē, attiecībās, kā arī skolēnu pilsonisko audzināšanu, kas balstīta skolēnu atbildībā pret uzticētajiem pienākumiem, cieņpilnai attieksmei pret Latvijas valsti.

  Kontakti:
  tks.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izglītojošas mācību ekskursijas “radošajā tehnoloģiju mājā”, izbraukumi uz skolām – meistardarbnīcas skolēniem un pedagogiem, mūžizglītība, VR/AR pulciņš skolēniem.

  Sociālais mērķis: sniegt izglītības pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, bērniem un jauniešiem. Sniegt pakalpojumus un nodrošināt servisu personām ar invaliditāti, pensionāriem, personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī citām sociāli atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti.

  Kontakti:
  gramsnakotnes.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: piedāvā alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot individuālu apmācības pieeju.

  Sociālais mērķis: kvalitatīva un ilgtspējīgas sabiedrības modelim atbilstoša kopveseluma pieeja izglītībā, kur bērns, ģimene, skola un pedagogs ir vienota komanda ar kopīgiem mērķiem un uzdevumiem veiksmīgai personas pašrealizācijai. Organizēt pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgus pasākumus un iesaistīties projektos, kuri veido pozitīvu sociālo ietekmi ilgtermiņā gan skolas un tās kopienas cilvēkiem, gan novada un Latvijas mērogā.

  Kontakti:
  brivaskola.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums izveidojis platformu, kur satiekas jaunieši un viņu iespējas – tā ir vieta, kur atrast jaunus mērķus un līdzīgi domājošos.

  Sociālais mērķis: saistoši veicināt mērķauditorijas iniciatīvu un līdzdalību Latvijas un ES kultūrtelpas norisēs; sociāli lietderīgu organizāciju, un apvienību aktivitāšu informācijas pieejamības atvieglošana informācijas telpā, veicinot sabiedrības un mērķauditorijas interesi un līdzdalību.

  Kontakti:
  visasiespejas.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izzinošas un radošas robotikas un programmēšanas nodarbības bērniem un jauniešiem.

  Sociālais mērķis: nodrošināt bērniem piekļuvi novatoriskām robotikas un programmēšanas apmācības tehnoloģijām.

  Kontakti:
  alfarobot.lv