205 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: dzīvesziņas un arodu sētā, kas atrodas rekonstruētā 18.gs. koka ēkā, piedāvā ar latviskās dzīvesziņas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu saistītus izglītojošus pasākumus, rīko radošās nodarbības, meistarklases, izstādes, lekcijas, demonstrē tautastērpu darināšanas procesu bērniem, skolu jauniešiem, pilsētas iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Iepazīstina bērnudārzu un skolu audzēkņus ar tradicionālajām arodu prasmēm un veicina interesi par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Darina visu Latvijas novadu tautastērpus, sniedz konsultācijas etnogrāfijas jautājumos.

  Sociālais mērķis: Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

  Kontakti:

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: Pārdaugavas Valdorfskola ir Rūdolfa Šteinera skolas biedrības dibināta pamatskola, kurā bērni šobrīd mācās 1.-7. klasē. Katrā klasē ir līdz 12 bērniem, apmācība tiek veikta pēc valdorfpedagoģijas metodēm.

  Sociālais mērķis: nodrošināt iekļaujošās pirmskolas, sākumskolas un vispārējās izglītības realizēšanu, tās attīstības veicināšanu, kas balstītas uz valdorfpedagoģijas principiem.

  Kontakti:
  pardaugavas-valdorfskola.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās. Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: ar tūrisma palīdzību veicinās mazapdzīvotu vietu attīstību un Ances pagasta vietējās kopienas saglabāšanu.

  Kontakti: 26826839

 • Piedāvājums: sniedz ēdināšanas un izbraukuma ēdināšanas pakalpojumus pēc pasūtījuma, veic izklaides un atpūtas darbības, nodarbojas ar lauku tūrismu.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību un veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū. Kultūras un tūrisma daudzveidības nodrošināšana, videi draudzīgas rīcības popularizēšana vietējā sabiedrībā. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, labdarības pasākumu organizēšana, izglītošana par veselīgu dzīvesveidu un vides aizsardzību.

  Kontakti: 29341073

 • Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: speciālistu pakalpojumi alternatīvajā izglītībā, uzvedības terapijā, logopēdijā, kā arī konsultācijas ģimenēm un speciālistiem par bērna attīstības veicināšanu.

  Sociālais mērķis: atbalsta sistēmas izveidošana nelabvēlīgā situācijā nonākušām personām – bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, bērniem ar sociāla rakstura traucējumiem, veselības problēmām, vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti un sociāla rakstura traucējumiem. Nodrošina agrīno atbalstu alternatīvajā izglītībā un sociālajā jomā personām ar invaliditāti, sociāla rakstura problēmām, veselības traucējumiem.

  Kontakti:
  iespejaizaugsmei.id.lv

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: digitālā platforma, kur ar neformālo izglītību saistītās organizācijas un uzņēmumi izvieto savus izglītojošos piedāvājumus pedagogiem, skolām un ģimenēm veicinot kritiskās domāšanas un zinātnes kapitāla veidošanu sabiedrībā.

  Sociālais mērķis: veicināt mācīšanās un izzināšanas kultūru sabiedrībā.

  Kontakti: 29423324

 • Piedāvājums: kafejnīca, kas nodarbina un integrē Ukrainas civiliedzīvotājus. No brokastīm līdz vakariņām pie ukrainietēm. Šeit atradīsi sātīgus ēdienus, kas sildīs gan vēderu, tā arī sirdi. “Borščs – garšīgi pie ukrainietēm” ir vieta, kas sniedz iespēju atgūt spēkus un atkal noticēt labajam.

  Sociālais mērķis: ilgtermiņa mērķtiecīga atbalsta sniegšana Ukrainas iedzīvotājiem.

  Kontakti:

 • Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas veiks sociālās aprūpes funkcijas un sniegs pakalpojumus klientiem, kuriem ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība un aprūpe sakarā ar kustību traucējumiem vai nespēju veikt patstāvīgi aprūpi sev pašiem.

  Sociālais mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti veselības aprūpes jomā, sniegt pakalpojumus un nodrošināt attiecīgu uzturēšanos un aprūpi pēc operāciju un smagu saslimšanu gadījumos dažādiem vecumiem un dzīves periodiem.

  Kontakti: 26613948

 • Kategorijas: Bērni, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nodrošina sociālos pakalpojumus mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

  Sociālais mērķis: karitatīvais darbs ar mazaizsargātām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana, dažāda veida sociālo, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana.

  Kontakti:
  caritas.lv

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: īsteno neformālās izglītības programmas Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā – jaunu, inovatīvu programmu, kurā apvienotas 5 disciplīnas (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku), lai palīdzētu skolēniem izprast atsevišķu tēmu savstarpējo saistību dažādu mācību priekšmetu ietvaros un saistīt mācības ar reālo dzīvi. Veicina jaunas programmas ieviešanu Latvijas skolās, konsultējot pedagogus programmas īstenošanai.

  Sociālais mērķis: veicināt vietējās sabiedrības izglītošanu par bērnu vajadzībām viņu attīstībā katrā vecumposmā, atbalstīt un organizēt bērnu un jauniešu valdorfpedagoģijas izglītības pakalpojumu izveidi Latvijā, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību. Sniegt un nodrošināt izglītības pakalpojuma pieejamību valdorfpedagoģijā Ādažu novadā bērniem un jauniešiem vecumā no 3-19 gadiem.

  Kontakti:
  abvs.lv