205 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: sniedz iespēju iztīrīt skapju plauktus vai garāžu un nopelnīt naudu par sev vairs nederīgām vai nelietotām mantām, kas krāj putekļus. Izīrējot savu tirdzniecības vietu, Jūs atbalstāt organizācijas turpmākos projektus.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību, izglītību un dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicot saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti:
  lma-dace.lv

 • Piedāvājums: nodarbinātības veicinošie pasākumi, nodrošināšana ar personālu uz laiku.

  Sociālais mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti personām pirms pensijas vecumā, personām ar invaliditāti un jauniešiem vecumā no 13 līdz 27 gadiem. Veic pasākumus, lai palīdzētu personām pirms pensijas vecumā un personām ar invaliditāti tikt iesaistītām aktīvajā darba tirgū. Jauniešiem palīdzēt lietderīgi izmantotu viņu brīvo laiku, nodrošinot tiem iespēju tikt nodarbinātiem.

  Kontakti: 26548934

 • Piedāvājums: sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

  Sociālais mērķis: lietišķās uzvedības analīzes (ABA terapijas) sniegšana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, ar konkrētās terapijas starpniecību palīdzot bērniem apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, tādejādi uzlabojot gan viņu pašu, gan viņu tuvinieku dzīves kvalitāti, kā arī veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā.

  Kontakti: 28707807

 • Kategorijas: Izglītība, SU, Veselība /

  Piedāvājums: ēšanas traucējumu resursu centrs – palīdzība ēšanas traucējumu ārstēšanā, psihosociālas intervences ēšanas traucējumu pacientiem un tuviniekiem.

  Sociālais mērķis: palīdzēt cilvēkiem, kas cieš no ēšanas traucējumiem un depresijas un to tuviniekiem, nodrošināt iespēju saņemt kompleksu palīdzību ēšanas traucējumu gadījumos, izglītot sabiedrību un mazināt aizspriedumus par šīm problēmām, veicināt jauno speciālistu un citu speciālistu kompetences, pieredzi šajā jomā.

  Kontakti:
  etresursucentrs.lv

 • Kategorijas: Apģērbi, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos un labdarības projektu organizēšana.

  Sociālais mērķis: palīdzēt trūcīgākajai sabiedrības daļai, finansiāli atbalstot organizācijas, kas darbojas trūcīgu cilvēku labā, īpaši rūpējoties par ģimenēm ar bērniem un kopīgi realizējot projektus, palīdzēt iedzīvotājiem, kuri vēlas iegādāties sev noderīgas lietas par zemākām cenām nekā tradicionālos veikalos, palīdzēt dabai – ja cilvēki kļūs aizvien izpalīdzīgāki un ziedos lietas, kuras vairs nelieto, labdarībai, un citi tās iegādāsies, tiks taupīti arī dabas resursi, palīdzēt jauniešiem bez darba pieredzes – veikalā jauniešiem brīvprātīgā darba veidā ir iespēja iegūt pieredzi, kas noderēs darba tirgū.

  Kontakti:
  hopen.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: sniedz konsultācijas, seminārus un citus atbalsta pasākumus par apzinātību, empātiju, mērķtiecību, komunikāciju.

  Sociālais mērķis: attīstīt sociālās, emocionālās inteliģences spējas skolēnos pamatizglītības pirmajā posmā, vecākos un skolotājos, lai mazinātu un preventīvi novērstu emocionālās un fiziskās vardarbības riskus. Metodoloģiski sagatavot pedagogus darbam ar pamatstresiem (dusmas, bailes, raizes), izstrādāt un skolās aprobēt mācību materiālus, lai novērstu mobinga riskus skolās, ģimenēs, sabiedrībā Latvijā un pasaulē.

  Kontakti:
  esicentrs.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: Ģimenes zobārstniecība ir lielākais zobārstniecību tīkls Latvijā ar pārstāvniecībām Rīgā, Cēsīs, Siguldā, Valmierā, Gulbenē, Balvos un citās pilsētās.

  Sociālais mērķis: nodrošināt Vidzemes un Rīgas iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši veselības aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar tiem noslēgtajiem līgumiem par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, kā arī veikt sociālo uzņēmējdarbību šajos novados, sniedzot pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, radot novērtējamu un derīgu sabiedrisko labumu; organizēt darbību atbilstoši komercdarbības praksei, sniedzot pakalpojums tirgum.

  Kontakti:
  gimeneszobarstnieciba.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: piedāvā bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku: gan muzicējot, gan organizējot dažādus pasākumus, tematiskos vakarus, koncertus, kā arī popularizē dažāda veida brīvprātīgo darbu bērniem un jauniešiem. Tiek piedāvātas neformālās izglītības aktivitātes – nometnes, projektu darbnīcas, meistarklases, lekcijas.

  Sociālais mērķis: nodrošināt mūsdienīgu un alternatīvu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. Veicināt sociāli mazaizsargāto grupu (bērni, jaunieši, nepilnās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, etniskās minoritātes) integrāciju un pilnvērtīgu iekļaušanu sabiedrībā. Nodrošināt iespēju muzikāli un radoši pašrealizēties bērniem, jauniešiem un ģimenēm (t.sk. maznodrošinātām personām). Nodrošināt kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, vienlaikus sniedzot izpratni par būtiskām kultūras un sabiedrības vērtībām. Nodrošināt materiāltehnisko bāzi mērķu realizēšanai. Veidot, piesaistīt un apmācīt kvalificētu personālu.

  Kontakti:
  bjmk.lv

 • Piedāvājums: izgatavo un pielāgo pēc individuāla pasūtījuma tehniskos palīglīdzekļus – ortozes, protēzes un sēdēšanas sistēmas.

  Sociālais mērķis: izgatavot pēc individuāliem mēriem tehniskos palīglīdzekļus bērniem un pieaugušajiem ar kustību traucējumiem, mazinot slimību izraisītās komplikācijas, veicinot dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Pēc individuāliem mēriem izgatavot un pielāgot sēdēšanas sistēmas bērniem un pieaugušajiem, kas ilgstoši atrodas ratiņkrēslā, lai mazinātu deformācijas un to attīstību.

  Kontakti: 25669889

 • Piedāvājums: aromātiskās sveces, telpu smaržkociņi, eko sojas vasks un ēteriskās smaržeļļas.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību ar iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanu, izglītības veicināšanu, vides aizsardzību un saglabāšanu.

  Kontakti:
  liteonline.shop