97 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: grāmatvedības pakalpojumi un konsultācijas – SIA, saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskām personām, biedrībām. UIN, MUN, IIN maksātājiem.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, veikt darba integrācijas pasākumus – nodarbinot darbiniekus no sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām. Uz atvieglotiem noteikumiem vai bez atlīdzības, sniedzot atsevišķus pakalpojumus attiecīgajām mērķa grupām.

  Kontakti:
  merojure.lv

 • Piedāvājums: sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. Uzņēmuma piedāvājumā atrodami daudzveidīgi rokudarbi, trauki, adījumi, sveces un citi izstrādājumi, kurus darinājuši cilvēki ar invaliditāti, viņu vecāki vai pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicinot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti:
  visivar.lv

 • Piedāvājums: pilnveidot un attīstīt interneta platformu, kurā vienkopus apkopoti pensionāru, personu ar īpašām vajadzībām, sociālo uzņēmumu un individuālo darba veicēju radītie darbi un sniegtie pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību, individuālos darba veicējus, pensionārus, personas ar īpašām vajadzībām, nodrošināt šo cilvēku apmācības un radošuma veicināšanu.

  Kontakti:
  latvijaradits.lv

 • Piedāvājums: repatriācija, bēres, kremācija.

  Sociālais mērķis: nodrošināt sabiedrību (iedzīvotājus) ar atbildīgiem, kvalitatīviem, profesionāliem un pieejamiem apbedīšanas pakalpojumiem kopā ar iejūtīgu attieksmi un mūsdienīgu pieeju, ievērojot sociālekonomisko situāciju valstī un sociāli atbildīga uzņēmējdarbības principus, lai kopumā veicinātu sabiedrības dzīves kvalitāti un attīstīt apbedīšanas pakalpojumus, sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, kā rezultātā radot labvēlīgu starp sabiedrību un apbedītāju darbības vidi, kā arī sociālo ietekmi – nepārtraukta peļņas investēšana minēto sociālo mērķu īstenošanā.

  Kontakti:
  nad.lv

 • Piedāvājums: sociālās un emocionālās labklājības veicināšana, sociāli mazaizsargāto personu grupām visā Latvijā.

  Sociālais mērķis: sociāli mazaizsargāto personu grupu apzināšana, projektu radīšana šo grupu emocionālās labklājības uzlabošanas un sabiedrības iesaistīšana attiecīgo projektu mērķu sasniegšanai.

  Kontakti:
  engelapasts.lv

 • Piedāvājums: izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, kur darbu veic cilvēki ar invaliditāti.

  Sociālais mērķis: īstenot darba integrācijas pasākumus personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

  Kontakti: 29526888

 • Piedāvājums: sniegt personām ar funkcionāliem traucējumiem palīdzību tehnisko palīglīdzekļu iegādē, uzturēšanā un uz viņu vajadzībām balstītu mājokļu iekšējās un ārējās vides pielāgošanas procesā.

  Sociālais mērķis: prioritāri uzņēmuma darbībā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīt personas ar funkcionāliem traucējumiem (invalīdi ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem), sniegt sociālā darba un citus tiesību aktos noteiktos sociālos pakalpojumus, kā arī palielināt kvalitatīvu, institucionālajai aprūpei un uz sabiedrību vajadzībām balstītu, alternatīvu sociālo pakalpojumu saņemšanu dzīvesvietā personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālā riska mērķa grupām.

  Kontakti:
  sinoparks.lv