69 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: mācību kursi par to, ko nozīmē būt vecākam, kā veidot paļāvības pilnas attiecības ar saviem bērniem un kā nepazaudēt draudzību un uzticību arī tad, kad vajag novilkt robežas. Citiem vārdiem vecāku izglītošana par to, kā būt par labāko vecāku savam bērnam bez vainas apziņas un bez bailēm.

  Sociālais mērķis: veicināt katra bērna iespējas un tiesības augt ģimenē, sniegt emocionālu, juridisku un praktisku atbalstu ģimenēm, tai skaitā tām ģimenēm, kuras uzņem bez vecāku gādības palikušus bērnus. Veicināt sabiedrības izpratni par vecāku lomu bērnu emocionālajā un praktiskajā audzināšanā.

  Kontakti:
  centrszin.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: plašākā pasniedzēju bāze klātienes un attālinātām privātstundām un vide, kur tiešsaistē apgūt zināšanas un prasmes, pildīt mājasdarbus un gatavoties eksāmeniem.

  Sociālais mērķis: nodrošināt iespēju personām ar invaliditāti iegūt izglītību, apmācības un zināšanas par karjeras izaugsmes iespējām un personiskās izaugsmes iespējām, lai tādā veidā veicinātu šo personu konkurētspēju ne tikai darba tirgū, bet sabiedrībā kopumā, veicināt sabiedrībā izmaiņas attieksmē pret personu ar invaliditāti nodarbināšanu.

  Kontakti:
  manaprivatstunda.lv

 • Kategorijas: Izglītība, SU, Veselība /

  Piedāvājums: intelekta attīstības centrs piedāvā zinātniski pārbaudītus risinājumus kognitīvo spēju uzlabošanai kā bērniem, tā pieaugušajiem, izmantojot neirobioloģiskās atgriezeniskās saites metodi, jeb neirofīdbeku.

  Sociālais mērķis: atbalstīt bērnus un pieaugušos ar attīstības, uzvedības un emocionāla rakstura grūtībām, kā piemēram: nodrošinot attīstības speciālistu konsultācijas, ražojot un tirgojot attīstošus materiālus, iekārtas un spēles, kā arī nodrošināt šīm grupām nepieciešamās apmācības.

  Kontakti:
  intelektacentrs.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Izklaide, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: cilvēka emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratnes veidošana, pakalpojumi un risinājumi izglītības iegūšanas jautājumos un brīvā laika pavadīšanai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, mūžizglītība, neformālās un interešu izglītības attīstība, semināri, lekciju cikli.

  Sociālais mērķis: veicināt cilvēka emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratni un nepieciešamību bērna augšanas laikā un izglītības iegūšanas procesā.

  Kontakti: 28382308

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: nodarbības, kursi un nometnes ķīmijā, fizikā un elektronikā.

  Sociālais mērķis: veicināt inovatīvas un radošas izglītības pieejamību un dabaszinātņu popularizēšanu sabiedrībā, ieinteresēt bērnus un jauniešus eksaktajās zinātnēs.

  Kontakti:
  zinatnesskola.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: privātais bērnudārzs.

  Sociālais mērķis: veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Sniegt ar Montessori pedagoģiju saistītus pakalpojumus pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, šai procesā īstenojot individualizāciju un vērtībizglītību, kas veicina bērnu personības harmonisku izaugsmi, veido veselīgu pašapziņu un sekmē sociālo integrāciju. Piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumus, veidot projektus, kas saistīti ar izglītības, sociālo un veselības jautājumu risināšanu, sekmējot ģimenes tiesību aizsardzību, īpaši atbalstot trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

  Kontakti:
  mikausis.lv

 • Piedāvājums: sociālās rehabilitācijas un resocializācijas centrs, kas sniedz atbalstu bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenēm, ar konsultāciju, dažādu pasākumu, u.c. aktivitāšu palīdzību.

  Sociālais mērķis: īstenot darba integrācijas pasākumus sociālajam riskam pakļautām grupām.

  Kontakti:
  stlukegroup.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: veido video saturu, skarot tādas tēmas kā dažādu atkarību, jo īpaši narkomānijas un alkohola atkarības problēmu, aktualizācija sabiedrībā.

  Sociālais mērķis: pētot praksē atkarīgo personu dzīvi sniegt priekšlikumus atbildīgajām iestādēm problēmu risināšanā. Vērst sabiedrības uzmanību uz iespējām kā sabiedrība var palīdzēt un atbalstīt atkarīgo personu atveseļošanās procesu.

  Kontakti:
  edart.tv

 • Kategorijas: Izglītība, SU, Veselība /

  Piedāvājums: psiholoģiski – emocionālā atbalsta pakalpojumi, konsultācijas.

  Sociālais mērķis: attīstīt vietējās kopienas kompetences, nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību psiholoģiski – emocionālam atbalstam, izglītojošām un veselību nostiprinošām aktivitātēm.

  Kontakti:
  mc-austrumi.lv

 • Piedāvājums: izglītības atbalsta pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: apmācīt bērnus un jauniešus kā pareizi jāsniedz pirmā palīdzība negadījumos, lai ievērojami samazinātos traumu un negadījumu briesmīgās sekas un lielais mirstības skaits Latvijā.

  Kontakti:
  avlats.lv