205 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas izveidos izglītošanās un attīstības centru dažādu vecumu cilvēkiem.

  Sociālais mērķis: organizēt alternatīvu pedagoģisko metožu ieviešanu bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītībā, piedāvājot individuālus risinājumus zināšanu apguvei, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas bērnu spējas nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei. Montesori pedagoģijas un mūzikas kabineta izveide. Organizēt neformālās apmācības aktivitātes, kas saistītas ar interesentu hobijiem, pašattīstību un nepieciešamo prasmju un pieredzes iegūšanu personības attīstībai un iekļaušanai sabiedrībā, radot pozitīvu sociālo ietekmi.

  Kontakti: 25651516

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: izglītojoši un prasmju nostiprinoši pasākumi izglītības un aprūpes iestādēs.

  Sociālais mērķis: veicināt izpratnes veidošanu un prasmju attīstību par kulinārijas un konditorejas izstrādājumu gatavošanu visām sociālajām grupām, radīt bērniem un jauniešiem interesi par konditorejas izstrādājumu gatavošanu, uzlabot atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti, iesaistot integrējošos pasākumos un nodarbībās.

  Kontakti: 28630985

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: digitāls atbalsta rīks, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām un sniedz skolotājam praktiskus ieteikumus skolēna un klases atbalstam.

  Sociālais mērķis: veicināt katra bērna iespējas sasniegt savu potenciālu, būt par kompetenču centru jautājumos, kas saistīti ar bērnu sociālemocionālajām vajadzībām un ar to saistītiem jautājumiem. Īsteno un organizē sociālemocionālās prevences darbu bērniem, izmantojot digitālus instrumentus. Veicina sabiedrības izpratni par sociālemocionālajām vajadzībām bērnu izglītības procesā. Rada inovācijas, lai palīdzētu bērnu atbalsta sistēmām.

  Kontakti:
  skolas.emu.lv

 • Piedāvājums: labdarības platforma, kas vienkāršā veidā savieno cilvēkus un lietas. Četri labdarības veikali Rīgā un viens Liepājā.

  Sociālais mērķis: sekmē vides aizsardzību, uzlabošanu un dabas resursu saglabāšanu. Sniedz informāciju (zināšanas) sabiedrībai, kas veido iedzīvotāju rūpīgāku un atbildīgāku attieksmi pret apkārtējo vidi un tās piesārņojumu. Veicina un atbalsta pilnīgi vai daļēji otrreiz pārstrādātu materiālu un apģērbu ražošanu un izmantošanu un veicina pilsoniskās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu.

  Kontakti:
  otraelpa.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Seniori, SU /

  Piedāvājums: pasaku studija – radošas un interaktīvas pasaku nodarbības bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos un mazināt sociālo atstumtību tām sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas. Sniedz interaktīvas un izglītojošas nodarbības bērniem un senioriem dažādās sociāli nozīmīgās vietās un iestādēs.

  Kontakti:
  gardegunis.mozello.lv

 • Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas darbosies darba integrācijas jomā, radīs jaunas darba vietas mērķa grupas personām.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo uzņēmējdarbību un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, to iesaistīšana darba tirgū, radot darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Veikt sociāla rakstura aprūpes pakalpojumu izveidi Vidzemes reģionā.

  Kontakti: 26336260

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas sniegs mākslas un piedzīvojumu terapiju.

  Sociālais mērķis: sniegt sociālo labumu jeb pakalpojumu, lai personām atjaunotu vai uzlabotu psihiskās, emocionālās, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spējas, kā arī, lai veicinātu un nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Izglītot sabiedrību par dažādiem psihiskās veselības jautājumiem un konsultēt par prasmēm rūpēties par savas personības harmonisku attīstību un jautājumos, kas skar iekšējo izaugsmi un emocionālās inteliģences attīstīšanu.

  Kontakti: 29342475

 • Piedāvājums: sniedz konsultācijas, grupu un individuālās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, garīgās prakses, seminārus, online kursus – izpratnei, piepildījumam, psihoemocionālajai veselībai un garīgajai izaugsmei.

  Sociālais mērķis: nodrošina konsultācijas, lekcijas un citus informatīvos materiālus psihiskās veselības un psiholoģiskās noturības stiprināšanai personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām. Sniedz iespēju apgūt pašpalīdzības prasmes psihiskās veselības un psiholoģiskās noturības stiprināšanai personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām un veicina palīdzošo profesiju pārstāvju tālākizglītību un prasmju apguvi darbā ar personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām.

  Kontakti:
  idarto.com

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāde.

  Sociālais mērķis: īstenojot valsts pirmsskolas un sākumskolas izglītības standartā noteikto uzdevumu izpildi, sekmē pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veidojot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem, kā arī attīsta izpratni par Marijas Montesori pedagoģiju.

  Kontakti:
  petnieki.lv

 • Kategorijas: Bērni, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: atbalsta centrs, kas nodrošina pieņemšanu bērniem ar autismu un citiem funkcionāliem traucējumiem. Zem viena jumta tiek apvienoti ABA terapeiti, audiologopēds, logopēds, speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists, klīniskais psihologs.

  Sociālais mērķis: atbalstīt un attīstīt personas ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem.

  Kontakti: