33 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Seniori, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: personu pārvadāšanas pakalpojumi, tai skaitā mērķa grupu personu pārvadājumi.

  Sociālais mērķis: nodrošina sociāli mazākaizsargātām grupām mobilitāti un pakalpojumus, tādējādi uzlabojot šo personu sociālo drošību.

  Kontakti: 22055329

 • Piedāvājums: sniedz konsultācijas, grupu un individuālās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, garīgās prakses, seminārus, online kursus – izpratnei, piepildījumam, psihoemocionālajai veselībai un garīgajai izaugsmei.

  Sociālais mērķis: nodrošina konsultācijas, lekcijas un citus informatīvos materiālus psihiskās veselības un psiholoģiskās noturības stiprināšanai personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām. Sniedz iespēju apgūt pašpalīdzības prasmes psihiskās veselības un psiholoģiskās noturības stiprināšanai personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām un veicina palīdzošo profesiju pārstāvju tālākizglītību un prasmju apguvi darbā ar personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām.

  Kontakti:
  idarto.com

 • Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: speciālistu pakalpojumi alternatīvajā izglītībā, uzvedības terapijā, logopēdijā, kā arī konsultācijas ģimenēm un speciālistiem par bērna attīstības veicināšanu.

  Sociālais mērķis: atbalsta sistēmas izveidošana nelabvēlīgā situācijā nonākušām personām – bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, bērniem ar sociāla rakstura traucējumiem, veselības problēmām, vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti un sociāla rakstura traucējumiem. Nodrošina agrīno atbalstu alternatīvajā izglītībā un sociālajā jomā personām ar invaliditāti, sociāla rakstura problēmām, veselības traucējumiem.

  Kontakti:
  iespejaizaugsmei.id.lv

 • Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas veiks sociālās aprūpes funkcijas un sniegs pakalpojumus klientiem, kuriem ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība un aprūpe sakarā ar kustību traucējumiem vai nespēju veikt patstāvīgi aprūpi sev pašiem.

  Sociālais mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti veselības aprūpes jomā, sniegt pakalpojumus un nodrošināt attiecīgu uzturēšanos un aprūpi pēc operāciju un smagu saslimšanu gadījumos dažādiem vecumiem un dzīves periodiem.

  Kontakti: 26613948

 • Kategorijas: Bērni, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nodrošina sociālos pakalpojumus mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

  Sociālais mērķis: karitatīvais darbs ar mazaizsargātām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana, dažāda veida sociālo, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana.

  Kontakti:
  caritas.lv

 • Piedāvājums: dienas aprūpes centrs bērniem, pieaugušajiem un senioriem.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību, pilnveidot sociālās aprūpes iespējas nodrošināšanu, dažādību un pieejamību. Attīstīt un sniegt sociālos pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus un organizēt cita veida apmācību savas kompetences ietvaros.

  Kontakti:
  dacagate.lv

 • Kategorijas: Seniori, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nodrošina mājas uzkopšanu, kompanjonu, izbraukumu draugu, asistentu pie ārsta, mājas apstākļos ēst gatavošanu, izklaides aktivitātes, izglītojošos pasākumus un daudz ko citu, kas padara senioru vecumdienas prieka mirkļu un draudzības piesātinātas.

  Sociālais mērķis: veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu piedāvājot pakalpojumus un produktus senioriem un viņu ģimenēm, sabiedrības izglītošanu un izglītošanas iespējas personām, kuras ikdienā dzīvo, strādā un atbalsta seniorus un viņu ģimenes. Organizēt un atbalstīt senioru un viņu ģimeņu mūžizglītību.

  Kontakti:
  happyotto.com/lv

 • Piedāvājums: piedāvā informatīvi izglītojošus materiālus par runas, valodas un saskarsmes prasmju attīstību, tādejādi palīdzot mazināt funkcionālos ierobežojumus, veicinot cilvēku neatkarību ikdienas aktivitātēs un dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

  Sociālais mērķis: nodrošināt runas, valodas un saskarsmes prasmju attīstīšanas nodarbības bērniem ar dažādas etioloģijas runas un valodas traucējumiem, kā arī piedāvāt informatīvi izglītojošus materiālus par runas un valodas prasmju attīstību, tādejādi palīdzot mazināt funkcionālos ierobežojumus, veicinot cilvēku neatkarību ikdienas aktivitātēs un dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

  Kontakti: 

 • Piedāvājums: uzņēmums, kas vēlas veicināt prieku un labāku dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, sniedzot atbalstu un vairojot socializācijas iespējas.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, tai skaitā personu ar invaliditāti, funkcionāliem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, vecāku vai aizbildņu, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, personas, kas aprūpē bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, mazbērnu, brāli, pusbrāli, māsu, pusmāsu, vecāku, vecvecāku vai laulāto, ja aprūpējamais ir persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai noteikta II invaliditātes grupa nodarbinātību, rehabilitāciju un iekļaušanos sabiedrībā. Sniegt šīm sabiedrības grupām atbalstu.

  Kontakti:
  faveo.lv

 • Piedāvājums: deju teātris, kas piedāvā dažāda stila deju šova programmas.

  Sociālais mērķis: caur sportu, deju un mūziku motivēt cilvēkus pārvarēt vēzi un atgūties pēc vēža slimības, sniegt psiholoģisku palīdzību cilvēkiem, kas slimojuši ar vēzi, dalīties ar pieredzes stāstiem un organizēt pasākumus, lai iedvesmojot vēža slimniekus un personas, kas pārcietušas vēzi, uzveikt slimību un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

  Kontakti: 28704865