38 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: dzīvesziņas un arodu sētā, kas atrodas rekonstruētā 18.gs. koka ēkā, piedāvā ar latviskās dzīvesziņas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu saistītus izglītojošus pasākumus, rīko radošās nodarbības, meistarklases, izstādes, lekcijas, demonstrē tautastērpu darināšanas procesu bērniem, skolu jauniešiem, pilsētas iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Iepazīstina bērnudārzu un skolu audzēkņus ar tradicionālajām arodu prasmēm un veicina interesi par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Darina visu Latvijas novadu tautastērpus, sniedz konsultācijas etnogrāfijas jautājumos.

  Sociālais mērķis: Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

  Kontakti:

 • Kategorijas: Bērni, Jaunieši, Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: sporta klubs, individuālie un mini grupu treniņi, diagnostika, fizioterapija.

  Sociālais mērķis: popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā. Veicināt fizisko aktivitāšu un citu veselību veicinošu aktivitāšu iekļaušanu ikdienā uzlabojot cilvēka dzīves kvalitāti. Iesaistīt bērnus, jauniešus un citus interesentus sporta aktivitātēs.

  Kontakti:
  kaizengym.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: “Young Media House” ir jauniešu organizācijas “Avantis” un starptautiskās mediju nometnes “Young Media Sharks” absolventu radīts projekts, piedāvājot kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: sniegt jauniešiem praktiskas iemaņas mediju satura veidošanā un pasākumu rīkošanā.

  Kontakti:
  youngmediahouse.com

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: zināšanu, prasmju un individuālo talantu attīstība brīvā un radošā vidē, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, un sekmējot bērnu komunikācijas, sadarbības un līderības prasmes dažādos radošajos pulciņos un nometnēs.

  Sociālais mērķis: nodrošināt mūsdienīgas, kvalitatīvas un kompetencēs balstītas izglītības piedāvājumu, radīt labvēlīgus apstākļus un pozitīvus impulsus bērnu iedzimto talantu un radošā potenciāla attīstībai.

  Kontakti:
  albalira.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Kultūra, SU /

  Piedāvājums:

  • Labdarības veikali Tuvu Jelgavā, Pasta ielā 51 un Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 71. Veikalu peļņa tiek novirzīta bierības Tuvu sociālo mērķu īstenošanai.
  • Kultūrtelpa “Branku Brančotava” sniedz iespēju baudīt dažādus mākslas un kultūras pasākumus, kā arī telpa tiek iznomāta privātiem un korporatīviem pasākumiem, nodrošinot arī banketu un to apkalpošanas pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: kultūras daudzveidības nodrošināšana un vietējās kopienas stiprināšana. Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā. Palīdzība grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kā arī darbs ar jauniešiem, organizējot nometnes un izglītojošus pasākumus, dodot jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku veselīgā un pilnvērtīgā vidē.

  Kontakti:
  biedribatuvu.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izglītības atbalsta pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: sniegt atbalstu un palīdzību sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām – tai skaitā bez vecāku apgādības palikušo bērnu un bāreņu apmācībai, praksei un darbā iekārtošanai.

  Kontakti: 28838993

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: mūzikas menedžmenta aģentūra, kas vada projektus un veido audiobrendinga risinājumus mārketinga komunikācijā. Tiek veidota arī stratēģija mūzikas karjeras kontekstā – dziesmu jaunrade, video filmēšana, apmācības un konsultācijas.

  Sociālais mērķis: risināt sociālās atstumtības problēmas jauniešu auditorijas vidū. Galvenās mērķgrupas ir jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm un jaunieši ar invaliditāti. Pasākumi paredzēti visiem jauniešiem, šādi laužot stereotipus un veicinot dažādu sociālo grupu integrāciju.

  Kontakti:
  zvaigznajs.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Izklaide, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izglītības materiālu ražošana, lai bērniem veidojas izpratne par tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem procesiem. Materiālos parādītas dažādas profesijas, izmantotas iekārtas un dažādi materiāli produktu ražošanā. Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana.

  Sociālais mērķis: veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un, it īpaši, rosina bērnu vēlmi apgūt un pilnveidot STEM (science, technology, engineering and mathematics) zināšanas un prasmes. Ja sabiedrība jau bērnībā apgūs zināšanas vieglā, iesaistošā formā, tad nākotnē būs drosme un vēlme padziļinātai izziņai jebkuras sarežģītības procesos, kas pozitīvi ietekmē personības veidošanos un iesaistīšanos darba tirgū. Iedvesmot bērnus kļūt par STEM speciālistiem un STEM tehnoloģiju attīstības līderiem. Mudināt bērnus nākotnē savu karjeru saistīt ar inženierzinātnēm.

  Kontakti:
  professorjacino.com

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: piedāvā bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku: gan muzicējot, gan organizējot dažādus pasākumus, tematiskos vakarus, koncertus, kā arī popularizē dažāda veida brīvprātīgo darbu bērniem un jauniešiem. Tiek piedāvātas neformālās izglītības aktivitātes – nometnes, projektu darbnīcas, meistarklases, lekcijas.

  Sociālais mērķis: nodrošināt mūsdienīgu un alternatīvu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. Veicināt sociāli mazaizsargāto grupu (bērni, jaunieši, nepilnās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, etniskās minoritātes) integrāciju un pilnvērtīgu iekļaušanu sabiedrībā. Nodrošināt iespēju muzikāli un radoši pašrealizēties bērniem, jauniešiem un ģimenēm (t.sk. maznodrošinātām personām). Nodrošināt kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, vienlaikus sniedzot izpratni par būtiskām kultūras un sabiedrības vērtībām. Nodrošināt materiāltehnisko bāzi mērķu realizēšanai. Veidot, piesaistīt un apmācīt kvalificētu personālu.

  Kontakti:
  bjmk.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Māksla, SU /

  Piedāvājums: terapeitiskās mākslas un pašattīstības meistarklases dažādām auditorijām (ar dažādiem garīgās veselības traucējumiem, vecuma grupām, ādas krāsām, tautībām utt.).

  Sociālais mērķis: radīt jaunas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – primāri jauniešiem no trūcīgām ģimenēm, organizēt un vadīt meistarklases, izmantojot terapeitiskās mākslas metodes, veicinot sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, izglītošanu (mūžizglītību) un kultūras daudzveidības saglabāšanu, integrēt savstarpēji dažādas sociālās grupas (piemēram, seniorus ar jauniešiem, vecākus, kuri audzina bērnus vieni ar pusaudžiem, u.c.).

  Kontakti:
  emotionlaborg.com