41 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas izveidos izglītošanās un attīstības centru dažādu vecumu cilvēkiem.

  Sociālais mērķis: organizēt alternatīvu pedagoģisko metožu ieviešanu bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītībā, piedāvājot individuālus risinājumus zināšanu apguvei, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas bērnu spējas nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei. Montesori pedagoģijas un mūzikas kabineta izveide. Organizēt neformālās apmācības aktivitātes, kas saistītas ar interesentu hobijiem, pašattīstību un nepieciešamo prasmju un pieredzes iegūšanu personības attīstībai un iekļaušanai sabiedrībā, radot pozitīvu sociālo ietekmi.

  Kontakti: 25651516

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Seniori, SU /

  Piedāvājums: pasaku studija – radošas un interaktīvas pasaku nodarbības bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos un mazināt sociālo atstumtību tām sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas. Sniedz interaktīvas un izglītojošas nodarbības bērniem un senioriem dažādās sociāli nozīmīgās vietās un iestādēs.

  Kontakti:
  gardegunis.mozello.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāde.

  Sociālais mērķis: īstenojot valsts pirmsskolas un sākumskolas izglītības standartā noteikto uzdevumu izpildi, sekmē pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veidojot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem, kā arī attīsta izpratni par Marijas Montesori pedagoģiju.

  Kontakti:
  petnieki.lv

 • Kategorijas: Bērni, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: atbalsta centrs, kas nodrošina pieņemšanu bērniem ar autismu un citiem funkcionāliem traucējumiem. Zem viena jumta tiek apvienoti ABA terapeiti, audiologopēds, logopēds, speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists, klīniskais psihologs.

  Sociālais mērķis: atbalstīt un attīstīt personas ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem.

  Kontakti:

 • Piedāvājums: dzīvesziņas un arodu sētā, kas atrodas rekonstruētā 18.gs. koka ēkā, piedāvā ar latviskās dzīvesziņas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu saistītus izglītojošus pasākumus, rīko radošās nodarbības, meistarklases, izstādes, lekcijas, demonstrē tautastērpu darināšanas procesu bērniem, skolu jauniešiem, pilsētas iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Iepazīstina bērnudārzu un skolu audzēkņus ar tradicionālajām arodu prasmēm un veicina interesi par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Darina visu Latvijas novadu tautastērpus, sniedz konsultācijas etnogrāfijas jautājumos.

  Sociālais mērķis: Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

  Kontakti:

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: Pārdaugavas Valdorfskola ir Rūdolfa Šteinera skolas biedrības dibināta pamatskola, kurā bērni šobrīd mācās 1.-7. klasē. Katrā klasē ir līdz 12 bērniem, apmācība tiek veikta pēc valdorfpedagoģijas metodēm.

  Sociālais mērķis: nodrošināt iekļaujošās pirmskolas, sākumskolas un vispārējās izglītības realizēšanu, tās attīstības veicināšanu, kas balstītas uz valdorfpedagoģijas principiem.

  Kontakti:
  pardaugavas-valdorfskola.lv

 • Kategorijas: Bērni, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nodrošina sociālos pakalpojumus mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

  Sociālais mērķis: karitatīvais darbs ar mazaizsargātām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana, dažāda veida sociālo, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana.

  Kontakti:
  caritas.lv

 • Piedāvājums: dienas aprūpes centrs bērniem, pieaugušajiem un senioriem.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību, pilnveidot sociālās aprūpes iespējas nodrošināšanu, dažādību un pieejamību. Attīstīt un sniegt sociālos pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus un organizēt cita veida apmācību savas kompetences ietvaros.

  Kontakti:
  dacagate.lv

 • Kategorijas: Bērni, Jaunieši, Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: sporta klubs, individuālie un mini grupu treniņi, diagnostika, fizioterapija.

  Sociālais mērķis: popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā. Veicināt fizisko aktivitāšu un citu veselību veicinošu aktivitāšu iekļaušanu ikdienā uzlabojot cilvēka dzīves kvalitāti. Iesaistīt bērnus, jauniešus un citus interesentus sporta aktivitātēs.

  Kontakti:
  kaizengym.lv

 • Kategorijas: Bērni, Sports, SU /

  Piedāvājums: futbola treniņi, jauno audzēkņu sagatavošana.

  Sociālais mērķis: popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu, un viņu vecāku vidū, nodrošināt sporta treniņu iespējas bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.

  Kontakti:
  fsnikars.lv