44 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas darbosies darba integrācijas jomā, radīs jaunas darba vietas mērķa grupas personām.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo uzņēmējdarbību un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, to iesaistīšana darba tirgū, radot darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Veikt sociāla rakstura aprūpes pakalpojumu izveidi Vidzemes reģionā.

  Kontakti: 26336260

 • Piedāvājums: sniedz ēdināšanas un izbraukuma ēdināšanas pakalpojumus pēc pasūtījuma, veic izklaides un atpūtas darbības, nodarbojas ar lauku tūrismu.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību un veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū. Kultūras un tūrisma daudzveidības nodrošināšana, videi draudzīgas rīcības popularizēšana vietējā sabiedrībā. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, labdarības pasākumu organizēšana, izglītošana par veselīgu dzīvesveidu un vides aizsardzību.

  Kontakti: 29341073

 • Piedāvājums: kafejnīca, kas nodarbina un integrē Ukrainas civiliedzīvotājus. No brokastīm līdz vakariņām pie ukrainietēm. Šeit atradīsi sātīgus ēdienus, kas sildīs gan vēderu, tā arī sirdi. “Borščs – garšīgi pie ukrainietēm” ir vieta, kas sniedz iespēju atgūt spēkus un atkal noticēt labajam.

  Sociālais mērķis: ilgtermiņa mērķtiecīga atbalsta sniegšana Ukrainas iedzīvotājiem.

  Kontakti:

 • Piedāvājums: augļu un dārzeņu fasēšana.

  Sociālais mērķis: mazaizsargāto personu iesaistīšana darba tirgū un ražošanas procesos.

  Kontakti: 22334968

 • Piedāvājums: kokapstrādes pakalpojumi – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana.

  Sociālais mērķis: sabiedrības darbības sociālais mērķis ir ieslodzīto vai personu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, nodarbinātības veicināšana.

  Kontakti: 29433853

 • Piedāvājums: uzņēmums, kas vēlas veicināt prieku un labāku dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, sniedzot atbalstu un vairojot socializācijas iespējas.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, tai skaitā personu ar invaliditāti, funkcionāliem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, vecāku vai aizbildņu, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, personas, kas aprūpē bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, mazbērnu, brāli, pusbrāli, māsu, pusmāsu, vecāku, vecvecāku vai laulāto, ja aprūpējamais ir persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai noteikta II invaliditātes grupa nodarbinātību, rehabilitāciju un iekļaušanos sabiedrībā. Sniegt šīm sabiedrības grupām atbalstu.

  Kontakti:
  faveo.lv

 • Piedāvājums: sociālās rehabilitācijas centrs, kas sniegt palīdzību cilvēkiem, kas cīnās ar atkarībām.

  Sociālais mērķis: pašaizliedzīgas un nekomerciālas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kas ir atkarīgi no alkoholiskām, narkotiskām vai psihotropām vielām, kā arī cilvēkiem kas cieš no cita veida atkarībām, kas nodara ļaunumu fiziskai un garīgai cilvēka veselībai, to ģimenēm un cilvēkiem kuru radinieki kļuvuši par uzskaitīto vielu atkarīgajiem – konsultāciju un semināru organizēšana.

  Kontakti:
  retoceriba.lv

 • Piedāvājums: dārzeņu un sēklu audzēšana.

  Sociālais mērķis: sociālā uzņēmējdarbība, sociāli mazaizsargāto personu iesaistīšana darba tirgū.

  Kontakti: 20391153

 • Piedāvājums: elektroinstalācijas ierīkošana, alternatīvo enerģijas ieguves avotu (saules paneļi, vēja ģeneratori, u.c.) pārdošana un izbūve, lai mazinātu Latvijas tautsaimniecības atkarību no fosilā kurināmā un CO2 izmešus.

  Sociālais mērķis: nodarbināt sociālam atstumtības riskam pakļautos – personas ar invaliditāti, bezdarbniekus, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekus, kas vecāki par 54 gadiem un ilgstošos bezdarbniekus kā arī personas, kurām Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss.

  Kontakti: 29212985

 • Piedāvājums: veikborda un sērfinga nodarbību organizēšana, atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings.

  Sociālais mērķis: veikt saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas.

  Kontakti:
  delawakecamp.com