74 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: digitālo prasmju apguve komfortablā vidē, kur studenti tiešsaistē apgūst pieprasītas profesijas, lai veidotu karjeru digitālajā vidē, attīstītu savu biznesu.

  Sociālais mērķis: veicināt pieaugušo izglītību un sociālo iekļaušanu darba tirgū, veicinot ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, ka arī uzņēmējdarbības attīstību.

  Kontakti:
  most-education.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas izveidos izglītošanās un attīstības centru dažādu vecumu cilvēkiem.

  Sociālais mērķis: organizēt alternatīvu pedagoģisko metožu ieviešanu bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītībā, piedāvājot individuālus risinājumus zināšanu apguvei, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas bērnu spējas nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei. Montesori pedagoģijas un mūzikas kabineta izveide. Organizēt neformālās apmācības aktivitātes, kas saistītas ar interesentu hobijiem, pašattīstību un nepieciešamo prasmju un pieredzes iegūšanu personības attīstībai un iekļaušanai sabiedrībā, radot pozitīvu sociālo ietekmi.

  Kontakti: 25651516

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: izglītojoši un prasmju nostiprinoši pasākumi izglītības un aprūpes iestādēs.

  Sociālais mērķis: veicināt izpratnes veidošanu un prasmju attīstību par kulinārijas un konditorejas izstrādājumu gatavošanu visām sociālajām grupām, radīt bērniem un jauniešiem interesi par konditorejas izstrādājumu gatavošanu, uzlabot atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti, iesaistot integrējošos pasākumos un nodarbībās.

  Kontakti: 28630985

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: digitāls atbalsta rīks, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām un sniedz skolotājam praktiskus ieteikumus skolēna un klases atbalstam.

  Sociālais mērķis: veicināt katra bērna iespējas sasniegt savu potenciālu, būt par kompetenču centru jautājumos, kas saistīti ar bērnu sociālemocionālajām vajadzībām un ar to saistītiem jautājumiem. Īsteno un organizē sociālemocionālās prevences darbu bērniem, izmantojot digitālus instrumentus. Veicina sabiedrības izpratni par sociālemocionālajām vajadzībām bērnu izglītības procesā. Rada inovācijas, lai palīdzētu bērnu atbalsta sistēmām.

  Kontakti:
  skolas.emu.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Seniori, SU /

  Piedāvājums: pasaku studija – radošas un interaktīvas pasaku nodarbības bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos un mazināt sociālo atstumtību tām sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas. Sniedz interaktīvas un izglītojošas nodarbības bērniem un senioriem dažādās sociāli nozīmīgās vietās un iestādēs.

  Kontakti:
  gardegunis.mozello.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāde.

  Sociālais mērķis: īstenojot valsts pirmsskolas un sākumskolas izglītības standartā noteikto uzdevumu izpildi, sekmē pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veidojot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem, kā arī attīsta izpratni par Marijas Montesori pedagoģiju.

  Kontakti:
  petnieki.lv

 • Piedāvājums: dzīvesziņas un arodu sētā, kas atrodas rekonstruētā 18.gs. koka ēkā, piedāvā ar latviskās dzīvesziņas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu saistītus izglītojošus pasākumus, rīko radošās nodarbības, meistarklases, izstādes, lekcijas, demonstrē tautastērpu darināšanas procesu bērniem, skolu jauniešiem, pilsētas iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Iepazīstina bērnudārzu un skolu audzēkņus ar tradicionālajām arodu prasmēm un veicina interesi par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Darina visu Latvijas novadu tautastērpus, sniedz konsultācijas etnogrāfijas jautājumos.

  Sociālais mērķis: Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

  Kontakti:

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: Pārdaugavas Valdorfskola ir Rūdolfa Šteinera skolas biedrības dibināta pamatskola, kurā bērni šobrīd mācās 1.-7. klasē. Katrā klasē ir līdz 12 bērniem, apmācība tiek veikta pēc valdorfpedagoģijas metodēm.

  Sociālais mērķis: nodrošināt iekļaujošās pirmskolas, sākumskolas un vispārējās izglītības realizēšanu, tās attīstības veicināšanu, kas balstītas uz valdorfpedagoģijas principiem.

  Kontakti:
  pardaugavas-valdorfskola.lv

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: digitālā platforma, kur ar neformālo izglītību saistītās organizācijas un uzņēmumi izvieto savus izglītojošos piedāvājumus pedagogiem, skolām un ģimenēm veicinot kritiskās domāšanas un zinātnes kapitāla veidošanu sabiedrībā.

  Sociālais mērķis: veicināt mācīšanās un izzināšanas kultūru sabiedrībā.

  Kontakti: 29423324

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: īsteno neformālās izglītības programmas Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā – jaunu, inovatīvu programmu, kurā apvienotas 5 disciplīnas (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku), lai palīdzētu skolēniem izprast atsevišķu tēmu savstarpējo saistību dažādu mācību priekšmetu ietvaros un saistīt mācības ar reālo dzīvi. Veicina jaunas programmas ieviešanu Latvijas skolās, konsultējot pedagogus programmas īstenošanai.

  Sociālais mērķis: veicināt vietējās sabiedrības izglītošanu par bērnu vajadzībām viņu attīstībā katrā vecumposmā, atbalstīt un organizēt bērnu un jauniešu valdorfpedagoģijas izglītības pakalpojumu izveidi Latvijā, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību. Sniegt un nodrošināt izglītības pakalpojuma pieejamību valdorfpedagoģijā Ādažu novadā bērniem un jauniešiem vecumā no 3-19 gadiem.

  Kontakti:
  abvs.lv