197 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: tūrisma aģentūra

  Sociālais mērķis: attīstīt sociālo un medicīnas tūrismu Latgales reģionā.

  Kontakti:
  viktorijatravel.lv

 • Piedāvājums: grāmatvedības pakalpojumi un konsultācijas – SIA, saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskām personām, biedrībām. UIN, MUN, IIN maksātājiem.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, veikt darba integrācijas pasākumus – nodarbinot darbiniekus no sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām. Uz atvieglotiem noteikumiem vai bez atlīdzības, sniedzot atsevišķus pakalpojumus attiecīgajām mērķa grupām.

  Kontakti:
  merojure.lv

 • Piedāvājums: sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. Uzņēmuma piedāvājumā atrodami daudzveidīgi rokudarbi, trauki, adījumi, sveces un citi izstrādājumi, kurus darinājuši cilvēki ar invaliditāti, viņu vecāki vai pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicinot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti:
  visivar.lv

 • Piedāvājums: pilnveidot un attīstīt interneta platformu, kurā vienkopus apkopoti pensionāru, personu ar īpašām vajadzībām, sociālo uzņēmumu un individuālo darba veicēju radītie darbi un sniegtie pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību, individuālos darba veicējus, pensionārus, personas ar īpašām vajadzībām, nodrošināt šo cilvēku apmācības un radošuma veicināšanu.

  Kontakti:
  latvijaradits.lv

 • Piedāvājums: repatriācija, bēres, kremācija.

  Sociālais mērķis: nodrošināt sabiedrību (iedzīvotājus) ar atbildīgiem, kvalitatīviem, profesionāliem un pieejamiem apbedīšanas pakalpojumiem kopā ar iejūtīgu attieksmi un mūsdienīgu pieeju, ievērojot sociālekonomisko situāciju valstī un sociāli atbildīga uzņēmējdarbības principus, lai kopumā veicinātu sabiedrības dzīves kvalitāti un attīstīt apbedīšanas pakalpojumus, sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, kā rezultātā radot labvēlīgu starp sabiedrību un apbedītāju darbības vidi, kā arī sociālo ietekmi – nepārtraukta peļņas investēšana minēto sociālo mērķu īstenošanā.

  Kontakti:
  nad.lv

 • Piedāvājums: sociālās un emocionālās labklājības veicināšana, sociāli mazaizsargāto personu grupām visā Latvijā.

  Sociālais mērķis: sociāli mazaizsargāto personu grupu apzināšana, projektu radīšana šo grupu emocionālās labklājības uzlabošanas un sabiedrības iesaistīšana attiecīgo projektu mērķu sasniegšanai.

  Kontakti:
  engelapasts.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: nodarbojas ar sportiska dzīvesveida veicināšanu un sniedz pašaizsardzības treniņus mērķa grupām. Sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar redzes traucējumiem un ārpus ģimenes aprūpes esošām personām.

  Sociālie mērķi: veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem funkcionālo attīstību un pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā, apmācot un nodarbinot džudo nodarbību un citu sporta pasākumu organizācijā, un vadīšanā trenerus ar redzes invaliditāti. Īstenot arī citus sporta, sociālās rehabilitācijas pasākumus gan personām ar redzes invaliditāti, gan ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kas atrodas bērnu sociālās aprūpes centros.

  Kontakti: 29114113

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, Kultūra, SU /

  Piedāvājums: pirmsskolas un pamatizglītība, jauniešu nometnes, skolotāju profesionālās pilnveides kursi.

  Sociālais mērķis: atbalstīt konkurētspējīgas, inovatīvas un radošas izglītības attīstību un pieejamību Latvijā, atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību, veicināt pilsoniskās sabiedrības sociālo procesu izpratni, tās izglītošanu, attīstību un integrāciju, nodrošināt vispusīgas izglītošanās un alternatīvas apmācības iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, t.sk. arī bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi: praktiskajā pedagoģiskajā darbībā un mācību materiālu izveidē.

  Kontakti:
  domdaris.lv

 • Piedāvājums: izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, kur darbu veic cilvēki ar invaliditāti.

  Sociālais mērķis: īstenot darba integrācijas pasākumus personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

  Kontakti: 29526888

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Ražošana, SU /

  Piedāvājums: piedāvā unikālu inovatīvu attīstošo metodi un instrumentus (līdzsvara platformas u.c.), kuru pamatā ir līdzsvars un kustību koordinācija. Ar metodes palīdzību bērns efektīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Pedagoģiskās intervences platformas ļauj mācīties viegli un kustībā.

  Sociālais mērķis: veicināt mūsdienu bērnu vajadzībām atbilstošu izglītības vidi. Uzņēmums nodrošina pirmsskolas izglītību, attīstības centra pakalpojumus un izglītības personāla izglītošanu par Barboleta metodes ieviešanu mācību procesā.

  Kontakti:
  barboleta.lv