Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformāciju.

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: izglīto lēmumu pieņēmējus, speciālistus un jauno paaudzi par aprites ekonomikas principiem un ieguvumiem: darbnīcas, uzņēmumu apmācības, vadības konsultācijas.

  Sociālais mērķis: vienīgais un galvenais mērķis ir veicināt zināšanas un izpratni par ilgtspēju, aprites ekonomiku, dizaina domāšanu un aprites ekonomikas dizainu dažādu sabiedrības grupu, jo īpaši dizaineru un uzņēmēju vidū.

  Kontakti:
  alterlabs.org

 • Kategorijas: Kultūra, Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: filmu un video producēšana.

  Sociālais mērķis: ražot mākslas un dokumentālās filmas, raidījumus, reportāžas un citus materiālus, kurās atspoguļoti sociāli nozīmīgi jautājumi un notikumi. Organizēt pasākumus un diskusijas ar skolēniem, studentiem, citām sabiedrības grupām par sociāli aktuāliem jautājumiem, kā arī apmācīt skolēnus un studentus kino veidošanā.

  Kontakti:
  kultfilma.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās. Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: ar tūrisma palīdzību veicinās mazapdzīvotu vietu attīstību un Ances pagasta vietējās kopienas saglabāšanu.

  Kontakti: 26826839

 • Piedāvājums: dienas aprūpes centrs bērniem, pieaugušajiem un senioriem.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību, pilnveidot sociālās aprūpes iespējas nodrošināšanu, dažādību un pieejamību. Attīstīt un sniegt sociālos pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus un organizēt cita veida apmācību savas kompetences ietvaros.

  Kontakti:
  dacagate.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums piedāvā pirmsskolas izglītības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām.

  Sociālais mērķis: sniegt izglītības pakalpojumus izglītojamajiem no daudzbērnu, maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

  Kontakti: 29104280

 • Kategorijas: Bērni, Jaunieši, SU, Veselība /

  Piedāvājums: atbalsta centrs Olainē, kas izveidots, lai kļūtu par vietu atpūtai, attīstībai un socializācijai, īslaicīgai pieskatīšanai bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām, lai darbojoties kopā veicināt abpusēju pozitīvu integrāciju sabiedrībā.

  Sociālais mērķis: izglītojot ģimenes par bērniem ar invaliditāti, veicināt sapratni un savstarpējo pieņemšanu, radīt darba vietas vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, veicinot vecāku atgriešanos darba tirgū un organizējot bezmaksas radošās darbnīcas ģimenēm, kuras audzina bērnus un “mūžīgos bērnus” ar invaliditāti, tādejādi mudinot ģimenes apmeklēt radošās darbnīcas vidē, kurā ģimenes jūtas ērti.

  Kontakti:
  acce.mozello.lv

 • Kategorijas: Jaunieši, SU, Veselība /

  Piedāvājums: kanisterapijas nodarbības un Montesori nodarbības (arī Montesori medicīnisko pedagoģiju).

  Sociālais mērķis: uzlabot bērnu un pieaugušo ar attīstības, uzvedības un emocionāla rakstura grūtībām dzīves kvalitāti, izmantojot alternatīvas izglītības metodes un veselības rehabilitācijas pakalpojumus.

  Kontakti: 28330904

 • Kategorijas: Bērni, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: atbalsta centrs, kas nodrošina pieņemšanu bērniem ar autismu un citiem funkcionāliem traucējumiem. Zem viena jumta tiek apvienoti ABA terapeiti, audiologopēds, logopēds, speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists, klīniskais psihologs.

  Sociālais mērķis: atbalstīt un attīstīt personas ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem.

  Kontakti:

 • Piedāvājums: sniedz ēdināšanas un izbraukuma ēdināšanas pakalpojumus pēc pasūtījuma, veic izklaides un atpūtas darbības, nodarbojas ar lauku tūrismu.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību un veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū. Kultūras un tūrisma daudzveidības nodrošināšana, videi draudzīgas rīcības popularizēšana vietējā sabiedrībā. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, labdarības pasākumu organizēšana, izglītošana par veselīgu dzīvesveidu un vides aizsardzību.

  Kontakti: 29341073

 • Piedāvājums: dzīvesziņas un arodu sētā, kas atrodas rekonstruētā 18.gs. koka ēkā, piedāvā ar latviskās dzīvesziņas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu saistītus izglītojošus pasākumus, rīko radošās nodarbības, meistarklases, izstādes, lekcijas, demonstrē tautastērpu darināšanas procesu bērniem, skolu jauniešiem, pilsētas iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Iepazīstina bērnudārzu un skolu audzēkņus ar tradicionālajām arodu prasmēm un veicina interesi par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Darina visu Latvijas novadu tautastērpus, sniedz konsultācijas etnogrāfijas jautājumos.

  Sociālais mērķis: Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

  Kontakti: